Suriyeli Mülteci Çocuklar Gözünden Okul Ortamı Modellemesi Pilot Çalışmasının Saha Faaliyetleri Tamamlandı!

Sürdürülebilir Kalkınma ve Girişimcilik Derneği tarafından yürütülen İzmir Mülteci Çalışmaları Ağı paydaşlarının desteği ile gerçekleştirilen ” Suriyeli Mülteci Çocuklar Gözünden Okul Ortamı Modellemesi Pilot Çalışmasının” saha faaliyetleri tamamlandı.

İzmir ili Konak ilçesinde 4 farklı okulda ve 2 mülteci derneğinde 130 çocuğun katılımı gerçekleştirilen çalışmalarda mülteci çocukların eğitim ortamlarına ve aktörlerine ilişkin görüş, düşünce ve önerileri yaygın eğitim teknikleri yolu ile alındı.

Çalışma kapsamında çocuk katılımı önemsenerek çocuklar ile birlikte çalışma ilkeleri çerçevesinde bir yaklaşım sergilenmiştir.

Çalışma, mülteci çocukların eğitime erişilebilirliklerini güçlendirmek amacıyla hazırlanacak politika belgesi ile tamamlanacaktır.

Not: Çocuklar ile çalışma kapsamında çocukların kendilerinden Türkçe ve Arapça aydınlatılmış onam formları doldurularak fotoğraf paylaşımı ve çekimi için izin alınmıştır.

Çalışma, Uluslararası Çocuk Merkezi tarafından hazırlanan Mikro- Fon programı kapsamında gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında İzmir ili Konak ilçesinde bulunan okul ve derneklerde 130 mülteci çocuk ile yaygın eğitim teknikleri yolu ile çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
İzmirde Suriyeli Mültecilerle Dayanışma Derneği
Çocuklar, kendilerini ilgilendiren konularda kendileri karar veriyor, eğitim ortamlarına ilişkin görüş ve düşüncelerini ifade ediyorlar.
Mülteci çocuklar için sürdürülebilir ve erişilebilir eğitim ortamları için çocukların görüşlerine başvurduk.

İltica Edenlerin Demokratikleşme Yolundaki Psikososyal Gereksinimleri Eğitim Programı- 19 Mayıs 2019

İzmir Mülteci Çalışmaları Ağı, Sivil Düşün AB Programı destekleri ile Aralık 2018 tarihinde İzmir yerelinde mülteci ve sığınmacı alanında çalışan kişi ve kurumların katılımıyla kurulan hak temelli bir ağdır. Ağ, mültecilerin ve sığınmacıların sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi alanın her kademesinde eşit ve etkin olarak yer aldığı bir toplum oluşturmak, mülteci ve sığınmacı bireylerin temel haklarına eşit ve sürdürülebilir şekilde erişebildiği bir dünya yaratmak vizyonuna sahiptir.

Bu vizyon çerçevesinde ağ;

 • Mülteci ve sığınmacı alanında çalışan ve ağ üyesi olan örgüt ve kişilerin kapasitelerinin güçlendirilmesine katkıda bulunmak,
 • Mülteci ve sığınmacıların kamu hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmak,
 • Kamu ve yerel yönetimlerde mülteci ve sığınmacıların ihtiyaçlarına ilişkin duyarlılığı yaratmak ve bu konuda ilgili kurumların kapasitelerini geliştirmek,
 • Mülteci ve sığınmacı alanında çalışan örgütlerin ve kişilerin kendi aralarında ve kamu kurumları, yerel yönetimlerde karşılıklı işbirliğine katkı sağlamaya yönelik eğitim, farkındalık yaratma, teknik destek, savunuculuk, kampanya, lobi, kamuoyu oluşturma, yayın üretme, izleme, araştırma ve raporlama çalışmaları yapmak,
 • Mülteci ve sığınmacılara yönelik başta dijital araçlar olmak üzere her alanda yapılan nefret söylemi, ayrımcılıkları izlemek ve mültecileri bu konularda güçlendirmek, farkındalıklarını arttırmak,
 • Yasa yapıcı ve uygulayıcı kamu kurumları, yerel yönetimler ve hak temelli çalışan STÖ’ler arasında işbirliğini güçlendirmek

misyona sahiptir.

Ağın kurucu sekretaryasını Sürdürülebilir Kalkınma ve Girişimcilik Derneği yürütmektedir.

Eğitim programı kapsamında yer alacak konu başlıkları şu şekildedir:

 • Siyasal Alan ve Kamusal Alan Nedir? Öznel Alan Nedir?
 • Demokratikleşme ve Siyasal Alan İlişkisi
 • Kapsayıcı Kategoriler ve Genelleştirilmiş Diğeri
 • Göç, İltica, Göçmen, Sığınmacı ve Mülteci Kavramlarını Anlama
 • İlticanın Psikososyal Etkileri
 • İltica süreci ve Ruh Sağlığı
 • İltica Edenlerin Siyasal Alana Dahiliyet Durumlarını Saptama ve Çözüm Önerileri
 • Kamusal Alanda Eylemenin İltica Eden Bireyin Psikolojisine Etkileri

Eğitim programı yaygın eğitim tekniklerine uygun olarak atölye çalışmaları ve akademik sunumlar ile desteklenecektir. Eğitim sonucunda mülteci ve sığınmacıların Psikososyal gereksinimlerine ilişkin bir sonuç raporu yayınlanacaktır.

İltica Edenlerin Demokratikleşme Yolundaki Psikososyal Gereksinimleri Eğitim programı İzmir’de 1 gün sürecektir. Eğitim,10.00- 17.30 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

Eğitim sonucunda katılım belgesi verilecektir.

Eğitime katılım kontenjanı bulunmaktadır.

Not: Eğitime şehir dışından başvurular kabul edilmek ile birlikte seçilecek katılımcıların yol, konaklama ve yemek masrafları karşılanamamaktadır.

Not: Eğitim programına yalnızca kabul edilen başvuru sahiplerine mail yolu ile dönüş yapılacaktır.

Sorularınız için, multecicalismalari@gmail.com adresine mail atabilirsiniz.

Başvuru için tıklayınız.

Suriyeli Mülteci Çocuklar Gözünden Okul Ortamı Modellemesi Pilot Çalışması Gönüllü Ekibi Başvuru Formu 4-5 Mayıs 2019

Sürdürülebilir Kalkınma ve Girişimcilik Derneği tarafından Uluslar arası Çocuk Merkezi Mikro Fon Programı destekleri ile gerçekleştirilecek “ Suriyeli Mülteci Çocuklar Gözünden Okul Ortamı Modellemesi Pilot Çalışması “ kapsamında çalışmalarda yer almak isteyen, çocuklar ile birlikte gerçekleştirilecek saha çalışmalarında “gönüllü” olarak yer alabilecek ve mentorlük yapabilecek gönüllü ekip oluşturulacaktır.

5 ay süre ile gerçekleştirilecek proje faaliyet takviminde oluşturulacak 10 kişilik gönüllü ekip ile birlikte çocuklar ile aktif saha çalışmaları gerçekleştirilecektir.

Proje kapsamında, İzmir ili Konak ilçesinde yer alan okullarda ve mülteci derneklerinde çocuklar ile birlikte gerçekleştirilecek (yaygın eğitim tekniklerine uygun olarak) çalışmalarda Suriyeli mülteci çocukların okul ortamında yaşadıkları sorunları ve çözüm önerilerini yine çocukların gözünden değerlendirerek bir politika belgesi çıktısı oluşturularak bu çıktının savunuculuğu yapılacaktır.

Programa kabul edilen gönüllü adaylar ile 2 günlük İzmir’de oryantasyon eğitimi gerçekleştirilecektir.

Çocuk katılımının aktif şekilde uygulanarak proje sonucunda politika belgesi hazırlanacaktır.

İlgili adayların başvurularını bekliyoruz.

Önemli Hatırlatmalar!

 • Proje faaliyetleri İzmir ili Konak ilçesinde gerçekleştirilecektir.
 • Her ay iki okulda saha çalışması gerçekleştirilecektir.
 • İl dışından başvurular kabul edilmek ile birlikte konaklama ve ulaşım masrafları karşılanamamaktadır.
 • Sadece başvurusu olumlu olarak değerlendirilen adaylara mail olarak dönüş yapılacaktır.
 • Son Başvuru Tarihi: 22 Nisan 2019

Başvuru İçin Tıklayınız.

Çocuk Hakları Eğitmen Eğitimi 9/10 Şubat 2019

Yerelde çocuk çalışmalarının güçlendirilmesi, çocuk haklarının yaygın eğitim teknikleri yolu ile yaygınlaştırılması amacıyla Sürdürülebilir Kalkınma ve Girişimcilik Derneği koordinatörlüğünde Sivil Düşün AB Programı Destekleri ve İzmir Çocuk Çalışmaları Ağının paydaşlığında “ Çocuk Hakları Eğitmen Eğitimi “ programı gerçekleştirilecektir.

Son Başvuru Tarihi: 25 Şubat 2019

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Başvuru için tıklayınız.

Çocuk İzi- İzmir Çocuk Çalışmaları Ağı Açık Davet


Çocuk İzi- İzmir Çocuk Çalışmaları Ağı, Ekim 2018’ den beri Sürdürülebilir Kalkınma ve Girişimcilik Derneğinin kolaylaştırıcılığında yerelde çocuk haklarının yaşama geçirilmesi, çocuk hak temelli politika ve savunuculuk faaliyetlerinde bulunulması amacıyla çalışmaktadır.

Bu amaca yönelik kurumsallaşma çalışmalarını stratejik plan doğrultusunda tamamlamaya çalışan İzmir Çocuk Çalışmaları Ağı, farklı kaynak geliştirme stratejileri ile paydaşlık ve işbirliği sürecini yöneterek yerelde çocukların güçlendirilmesi için çocuklar ile birlikte çalışmalar planlamaktadır. Genel olarak ağın yerelde çocuk haklarının farklı dezavantajlılığa sahip bölgelerde yaygınlaştırmak, çocuk çalışmalarını ilgilendiren konularda eğitim ve modül geliştirme, çocuk haklarına yönelik izleme ve değerlendirme, akademik çalışma üretme, gösterge temelli izleme yapma, eğitim ve kapasite geliştirme gibi çalışma alanları bulunmaktadır.

Çocuklar ile birlikte hak temelli yaklaşım çerçevesinde çalışmak, çocuklar ile birlikte çocuklar için üretmek ve yerelde çocuk çalışmalarını güçlendirmek amacıyla bireysel ve kurumsal paydaşlarımızı aramızda görmek istiyoruz.

Bu bilgiler ışığında İzmir Çocuk Çalışmaları Ağı ailesine katılmak, çocuklar ile birlikte çocuk izi bırakmak istiyorsanız aşağıdaki formu 20 Ocak 2019 tarihine kadar doldurmanız gerekmektedir.

Çocuklar İle Birlikte Daha Güçlü Yarınlara…

Ağ çalışmalarına katılım başvurusu için tıklayınız.

Ağ hakkında bilgi almak istiyorsanız tıklayınız.

Mülteci Çalışmaları Ağı Kuruluş Çalıştayı İzmir’de Gerçekleştirildi.

Bu çalıştay, sürdürülebilir Kalkınma ve Girişimcilik Derneği’nin Sivil Düşün AB Programından aldığı fon ile yerelde mülteci bireylerin sosyal uyumlarının güçlendirilmesi ve temel haklara erişebilirliklerini kolaylaştırmak amacıyla mülteci çalışmaları alanında faaliyet gösteren aktörlerin katılımı ile yerel bir mülteci çalışmaları forumu ağının kurulmasının amaçlandığı bir dizi etkinliği içermektedir.

Dernek Başkanımız Süleyman GÖK, Bornova Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları Çalıştayında Derneğimizi Temsil Etti.

Çalıştay programında Sivil Toplum ve Proje Yönetimi alanında çalışmaları ile tanınan Sürdürülebilir Kalkınma ve Girişimcilik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Avrupa Birliği Proje Uzmanı Süleyman GÖK, katılımcı sivil toplum kuruluşlarına proje yazımında ve yönetiminde dikkat edilmesi gereken konular ve sivil toplum ile ilgili temel kavramlar üzerinde değerlendirmelerde bulundu.

Haberin devamını okumak için tıklayınız.

Ortak Değerler İçin Birlikte Koşuyoruz Etkinliği İzmir’de Gerçekleştirildi.

27-28 Ekim 2018 tarihlerinde UEFA ve Fare Net tarafından desteklenen, Bornova Belediyesi ve Pınar gücü Spor Kulübü paydaşlığında 2 gün 6- 12 yaş arası çocukla çocuk hakları atölye çalışması ve futbol turnuvası gerçekleştirildi. Çalışmalarda, farklı kimlik ve kültürdeki 30 çocuk ile birlikte ortak değerleri ve çocuk haklarını içeren atölye çalışması yaygın eğitim teknikleri yolu ile çalışıldı. İkinci gün ise; Pınar gücü spor kulübünün kolaylaştırıcılığında Bornova Belediyesi Pınarbaşı Spor Tesislerinde çocukların katıldığı futbol turnuvası yapıldı.

Haberin devamı için tıklayınız.