Birlikte çözelim, birlikte değiştirelim !

Çalışma Alanlarımız

Derneğimiz, üç temel alanda çalışmalarını yürütmektedir.

Girişimcilik Çalışmaları

Türkiye ve Avrupa Birliğinde yaşanan ekonomik durgunluk ile birlikte istihdam olanaklarının azalması bireyleri farklı sektörlere itmiştir. Bu çerçevede girişimcilik çalışmaları istihdamda üçüncü yol olarak genel kabul görmüş bir gerçektir. Dernek, özel politika gerektiren gruplar (çocuk, engelli, mülteci, roman, kadın ) başta olmak üzere tüm bireylerin girişimcilik bilgi ve becerilerini arttırmak amacıyla çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Sivil Toplum Kapasite Geliştirme Çalışmaları

Türkiye’de ve Avrupa’da demokratik hayatın önemli bir paydaşı ve aktörü olarak görülen sivil toplum kuruluşları, toplum ile karar vericiler arasında bir köprü görevini üstlenmektedir. Farklı çalışma alanlarına sahip sivil toplum kuruluşlarının yeteri kadar görünür olmalarını sağlamak ve karar alma mekanizmalarına katılımını arttırmak için STK’ların kapasitelerinin güçlendirilmesi gerekmektedir. Dernek, STKGP kapsamında yerelde ve ulusalda bulunan sivil toplum kuruluşlarının, aktivistlerin sivil toplum alanı ile ilgili kapasitelerini güçlendirme çalışmaları gerçekleştirmektedir

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Yaygınlaştırılması Çalışmaları

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından 2030 yılına kadar gerçekleştirilmesi hedeflenen Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin kamuoyunda bilinirliliğini arttırmak, yerel ve ulusal düzeyde 17 hedef kapsamında kampanya ve savunuculuk çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Bizden Haberler

Suriyeli Mülteci Çocuklar Gözünden Okul Ortamı Modellemesi Pilot Çalışmasının Saha Faaliyetleri Tamamlandı!

Sürdürülebilir Kalkınma ve Girişimcilik Derneği tarafından yürütülen İzmir Mülteci Çalışmaları Ağı paydaşlarının desteği ile gerçekleştirilen ” Suriyeli Mülteci Çocuklar Gözünden Okul Ortamı Modellemesi Pilot Çalışmasının” saha faaliyetleri tamamlandı.

İzmir ili Konak ilçesinde 4 farklı okulda ve 2 mülteci derneğinde 130 çocuğun katılımı gerçekleştirilen çalışmalarda mülteci çocukların eğitim ortamlarına ve aktörlerine ilişkin görüş, düşünce ve önerileri yaygın eğitim teknikleri yolu ile alındı.

Çalışma kapsamında çocuk katılımı önemsenerek çocuklar ile birlikte çalışma ilkeleri çerçevesinde bir yaklaşım sergilenmiştir.

Çalışma, mülteci çocukların eğitime erişilebilirliklerini güçlendirmek amacıyla hazırlanacak politika belgesi ile tamamlanacaktır.

Not: Çocuklar ile çalışma kapsamında çocukların kendilerinden Türkçe ve Arapça aydınlatılmış onam formları doldurularak fotoğraf paylaşımı ve çekimi için izin alınmıştır.

Çalışma, Uluslararası Çocuk Merkezi tarafından hazırlanan Mikro- Fon programı kapsamında gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında İzmir ili Konak ilçesinde bulunan okul ve derneklerde 130 mülteci çocuk ile yaygın eğitim teknikleri yolu ile çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
İzmirde Suriyeli Mültecilerle Dayanışma Derneği
Çocuklar, kendilerini ilgilendiren konularda kendileri karar veriyor, eğitim ortamlarına ilişkin görüş ve düşüncelerini ifade ediyorlar.
Mülteci çocuklar için sürdürülebilir ve erişilebilir eğitim ortamları için çocukların görüşlerine başvurduk.

İltica Edenlerin Demokratikleşme Yolundaki Psikososyal Gereksinimleri Eğitim Programı- 19 Mayıs 2019

İzmir Mülteci Çalışmaları Ağı, Sivil Düşün AB Programı destekleri ile Aralık 2018 tarihinde İzmir yerelinde mülteci ve sığınmacı alanında çalışan kişi ve kurumların katılımıyla kurulan hak temelli bir ağdır. Ağ, mültecilerin ve sığınmacıların sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi alanın her kademesinde eşit ve etkin olarak yer aldığı bir toplum oluşturmak, mülteci ve sığınmacı bireylerin temel haklarına eşit ve sürdürülebilir şekilde erişebildiği bir dünya yaratmak vizyonuna sahiptir.

Bu vizyon çerçevesinde ağ;

 • Mülteci ve sığınmacı alanında çalışan ve ağ üyesi olan örgüt ve kişilerin kapasitelerinin güçlendirilmesine katkıda bulunmak,
 • Mülteci ve sığınmacıların kamu hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmak,
 • Kamu ve yerel yönetimlerde mülteci ve sığınmacıların ihtiyaçlarına ilişkin duyarlılığı yaratmak ve bu konuda ilgili kurumların kapasitelerini geliştirmek,
 • Mülteci ve sığınmacı alanında çalışan örgütlerin ve kişilerin kendi aralarında ve kamu kurumları, yerel yönetimlerde karşılıklı işbirliğine katkı sağlamaya yönelik eğitim, farkındalık yaratma, teknik destek, savunuculuk, kampanya, lobi, kamuoyu oluşturma, yayın üretme, izleme, araştırma ve raporlama çalışmaları yapmak,
 • Mülteci ve sığınmacılara yönelik başta dijital araçlar olmak üzere her alanda yapılan nefret söylemi, ayrımcılıkları izlemek ve mültecileri bu konularda güçlendirmek, farkındalıklarını arttırmak,
 • Yasa yapıcı ve uygulayıcı kamu kurumları, yerel yönetimler ve hak temelli çalışan STÖ’ler arasında işbirliğini güçlendirmek

misyona sahiptir.

Ağın kurucu sekretaryasını Sürdürülebilir Kalkınma ve Girişimcilik Derneği yürütmektedir.

Eğitim programı kapsamında yer alacak konu başlıkları şu şekildedir:

 • Siyasal Alan ve Kamusal Alan Nedir? Öznel Alan Nedir?
 • Demokratikleşme ve Siyasal Alan İlişkisi
 • Kapsayıcı Kategoriler ve Genelleştirilmiş Diğeri
 • Göç, İltica, Göçmen, Sığınmacı ve Mülteci Kavramlarını Anlama
 • İlticanın Psikososyal Etkileri
 • İltica süreci ve Ruh Sağlığı
 • İltica Edenlerin Siyasal Alana Dahiliyet Durumlarını Saptama ve Çözüm Önerileri
 • Kamusal Alanda Eylemenin İltica Eden Bireyin Psikolojisine Etkileri

Eğitim programı yaygın eğitim tekniklerine uygun olarak atölye çalışmaları ve akademik sunumlar ile desteklenecektir. Eğitim sonucunda mülteci ve sığınmacıların Psikososyal gereksinimlerine ilişkin bir sonuç raporu yayınlanacaktır.

İltica Edenlerin Demokratikleşme Yolundaki Psikososyal Gereksinimleri Eğitim programı İzmir’de 1 gün sürecektir. Eğitim,10.00- 17.30 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

Eğitim sonucunda katılım belgesi verilecektir.

Eğitime katılım kontenjanı bulunmaktadır.

Not: Eğitime şehir dışından başvurular kabul edilmek ile birlikte seçilecek katılımcıların yol, konaklama ve yemek masrafları karşılanamamaktadır.

Not: Eğitim programına yalnızca kabul edilen başvuru sahiplerine mail yolu ile dönüş yapılacaktır.

Sorularınız için, multecicalismalari@gmail.com adresine mail atabilirsiniz.

Başvuru için tıklayınız.

Suriyeli Mülteci Çocuklar Gözünden Okul Ortamı Modellemesi Pilot Çalışması Gönüllü Ekibi Başvuru Formu 4-5 Mayıs 2019

Sürdürülebilir Kalkınma ve Girişimcilik Derneği tarafından Uluslar arası Çocuk Merkezi Mikro Fon Programı destekleri ile gerçekleştirilecek “ Suriyeli Mülteci Çocuklar Gözünden Okul Ortamı Modellemesi Pilot Çalışması “ kapsamında çalışmalarda yer almak isteyen, çocuklar ile birlikte gerçekleştirilecek saha çalışmalarında “gönüllü” olarak yer alabilecek ve mentorlük yapabilecek gönüllü ekip oluşturulacaktır.

5 ay süre ile gerçekleştirilecek proje faaliyet takviminde oluşturulacak 10 kişilik gönüllü ekip ile birlikte çocuklar ile aktif saha çalışmaları gerçekleştirilecektir.

Proje kapsamında, İzmir ili Konak ilçesinde yer alan okullarda ve mülteci derneklerinde çocuklar ile birlikte gerçekleştirilecek (yaygın eğitim tekniklerine uygun olarak) çalışmalarda Suriyeli mülteci çocukların okul ortamında yaşadıkları sorunları ve çözüm önerilerini yine çocukların gözünden değerlendirerek bir politika belgesi çıktısı oluşturularak bu çıktının savunuculuğu yapılacaktır.

Programa kabul edilen gönüllü adaylar ile 2 günlük İzmir’de oryantasyon eğitimi gerçekleştirilecektir.

Çocuk katılımının aktif şekilde uygulanarak proje sonucunda politika belgesi hazırlanacaktır.

İlgili adayların başvurularını bekliyoruz.

Önemli Hatırlatmalar!

 • Proje faaliyetleri İzmir ili Konak ilçesinde gerçekleştirilecektir.
 • Her ay iki okulda saha çalışması gerçekleştirilecektir.
 • İl dışından başvurular kabul edilmek ile birlikte konaklama ve ulaşım masrafları karşılanamamaktadır.
 • Sadece başvurusu olumlu olarak değerlendirilen adaylara mail olarak dönüş yapılacaktır.
 • Son Başvuru Tarihi: 22 Nisan 2019

Başvuru İçin Tıklayınız.